Terveyssovelluksen ja – pelin laadun arvioinnista – Tutustu Qvalidation palveluumme

Kun kerron tutkimusaiheestani, minulta kysytään usein mikä on terveyssovellus tai – peli. Yksinkertaisimmin tähän voi vastata, että kyse on digitaalisesta innovaatiosta, jolla on jokin terveyteen liittyvä tavoite. Peleissä tähän liittyy vielä peleistä tuttu ulottuvuus; hauskuus ja pelielementit, kuten esim. pisteiden kerääminen, tasoilla eteneminen ja juoni.

Sovellusten ja pelien terveyteen liittyvä tavoite voi liittyä 1) terveyden edistämiseen ja sairauksien ennaltaehkäisyyn, kuten esimerkiksi ravitsemusmuutoksiin motivointiin, 2) hoitoon, kuten esimerkiksi omaseurannan aktivointiin diabeteksen hoidossa ja 3) kuntoutukseen, kuten esimerkiksi leikkauksen jälkeiseen kuntoutukseen aktivoivia pelejä hyödyntämällä. Nämä ovat potilaille ja asiakkaille kohdistettuja innovaatioita, mutta terveyssovelluksiksi ja -peleiksi voidaan kutsua myös terveydenhuollon henkilökunnalle tai opiskelijoille kohdistettuja innovaatioita, joiden avulla voidaan esimerkiksi opettaa potilaiden tarkkailun, hoidon ja hoitoon liittyvään päätöksenteon taitoja.

Kuten edellä kuvattiin, voidaan sovelluksia ja pelejä kehittää eri tarkoituksiin ja hyödyntää useissa eri tilanteissa ja konteksteissa terveydenhuollossa. Parhaimmillaan ne lisäävät asiakkaan ja potilaan omaa sitoutumista, säästävät terveydenhuollon kustannuksia ja sujuvoittavat palveluprosesseja.

Miksei näitä terveyssovelluksia ja -pelejä ole pilvin pimein käytössä terveydenhuollossa? Kyllähän niitä markkinoilla on, siitä ei ole kyse! Pelkästään terveyssovelluksia löytyy sovelluskaupoista jo yli 200 000. Ongelmana, tai pikemmin yhtenä keskeisenä haasteena on se, mistä voi tietää ovatko tarjolla olevat pelit tai sovellukset luotettavia ja päteviä. Kenellä on aikaa etsiä käyttötarkoituksiinsa soveltuvia sovelluksia tai pelejä tästä viidakosta? Tai kenellä on osaamista arvioida niiden laatua?

Qvalidi oy:n Qvalidation palvelu syntyi tästä haasteesta.

Kun puhutaan edellä mainitusta terveyssovellusten ja -pelien terveyteen liittyvistä tavoitteista, ollaan lähellä palveluntuottajan määrittämää käyttötarkoitusta. Tämä käyttötarkoitus onkin merkityksellinen, sillä se määrittää pitkälle myös sen, mihin sovelluksen ja pelin luotettavuutta ja pätevyyttä, toisin sanoen laatua, peilataan.

Qvalidation palvelun avulla sovellus tai peli arvioidaan käyttötarkoitukseensa peilaten.

Palvelu on nelivaiheinen ja sen ensimmäisessä vaiheessa asiakas vastaa kattavaan esitietokyselyyn. Toisessa vaiheessa Qvalidin asiantuntijat käyvät vastaukset läpi kriteeriperustaista Qvalidation arviointityökalua hyödyntäen ja testaavat sovellusta tai peliä, sekä hankkivat tarvittavat lisätiedot raporttia (Qvalidi Statement™) varten, mikä sitten toimitetaan asiakkaalle palvelun kolmannessa vaiheessa. Neljännessä vaiheessa ne asiakkaat, joiden sovellus tai peli arvioidaan kriteerien mukaan päteväksi, saavat Qvalidi-checked™-leiman osoituksena laadukkaasta tuotteesta. Koska puhutaan terveydenhuollosta, tarkoista kriteereistä, arvosta, ihmisistä ja turvallisuudesta, on tärkeää, että kaikki mahdolliset näkökulmat on otettu huomioon sovelluksia ja pelejä arvioitaessa. Qvalidation työkalu arvioikin sovelluksia ja pelejä kattavasti niiden terveys- ja hyvinvointihyödyn, käyttäjälähtöisyyden, teknisten ominaisuuksien sekä turvallisuuden näkökulmista.

Raportin ja leiman avulla terveydenhuollon toimija saa varmuuden sovelluksen ja pelin laadusta, jolloin sen on helpompi tehdä päätöksiä niiden käyttöönotosta terveydenhuollossa. Tämä tuo arvoa säästäessään terveydenhuollon toimijoiden aikaa ja kustannuksia. Tulevaisuudessa Qvalidin tavoitteena on koota kaikki Qvalidi-checked™-leiman saaneet yritykset kotisivuilleen, mikä helpottaisi terveydenhuollon toimijoita ja muita terveyssovelluksia ja pelejä hyödyntäviä tahoja löytämään laadukkaat tuotteet käyttöönsä.

Sovellusten ja pelien kehittäjillekin Qvalidation palvelu tuo arvoa. Palvelun tuottajan näkökulma tuli hyvin esille, kun haastattelimme ensimmäistä Qvalidation-asiakastamme, GoodWorkBuzzia (lue lisää GoodWorkBuzzista ja Qvalidation-raportista nettisivuiltamme). Toimitusjohtaja Turo Lähteenmäki kuvasi palvelumme tuomaa arvoa näin:
Arviointi antoi meille arvokasta lisätietoa ja hyviä huomioita palvelumme luotettavuudesta ja soveltuvuudesta. Jatkokehitysehdotukset noudattelivat monessa kohtaa meidän omia ajatuksiamme ja suuntaviivojamme ja antoivat näin myös vahvistusta omille näkemyksillemme. Mielestämme tällaisen validointiprosessin hyväksytty läpikäyminen on erittäin positiivinen signaali asiakkaiden suuntaan, sillä näin he voivat paremmin varmistua siitä, että palvelumme on aidosti luotettava ja validoitu työkalu työhyvinvoinnin aktiiviseen seuraamiseen ja kehitystarpeiden tunnistamiseen.

Qvalidation arviointiprosessi haastaa palveluntuottajaa pohtimaan sovellustaan tai peliään monesta eri näkökulmasta ja tuomaan esiin myös sen kehittämiseen liittyviä seikkoja, mutta kun katsotaan koko arviointiprosessia sen tuottaman hyödyn näkökulmasta, on se kaiken vaivan näkemisen arvoinen, kuten Lähteenmäkikin asian toi esiin:
Qvalidation prosessi oli kokonaisuudessaan meille erittäin hyödyllinen prosessi. Palveluntuottaja saa tästä prosessista hyvän ja kokonaisvaltaisen ulkopuolisen tarkastelun omalle tuotteelle/palvelulle. Prosessissa käytiin jäsennellysti läpi palvelumme eri osa-alueet niin tieteelliseltä, kuin tekniseltäkin aspektilta. Ulkopuolisen arvioinnin esille nostamat kysymykset olivat hyödyllisiä, sillä omaa palvelua on hyvin vaikea nähdä ns. ulkopuolisen silmin. Prosessin tarkastelun laajuudesta huolimatta se sujui melko nopeasti, eikä vastauksien hankkiminen työllistänyt tai vaatinut liikaa aikaa.

Tämänkertaisen blogimme voisikin päättää Lähteenmäen tyytyväisiin sanoihin:
”Olemme erittäin ylpeitä, että palvelumme sai Qvalidi checked -leiman!

Samalla toivotamme kaikki terveys- ja hyvinvointitarkoituksiin sovelluksia ja pelejä kehittävät, tuottavat ja niitä käyttöönottavat toimijat tervetulleiksi Qvalidation palvelumme asiakkaiksi!

Julkaistu kategoriassa:

Anni Pakarinen